جامعه مجازی هموطن

Admin

ولنتاین چیست؟

  • 2
ولنتاین چیست؟

متاسفانه با فراموشی فرهنگ غنی ایرانی هر روزه مردم و خصوصا جوانان بدنبال پدیدهای تازه و نوی می روند که ساخته فکر دشمن برای نابودی اندیشه و فکر و فرهنگ غنی ایران عزیز است .
ولنتاین یک نمونه و یک مصداق جنگ گسترده دشمن فکر و عقیده ماست .

پست های مرتبط