جامعه مجازی هموطن

Admin

فروش زنان و دختران

  • 2
فروش زنان و دختران

متاسفانه در کشورهای غربی فقط واژه ازادی وجود دارد و ازادی واقعی وسیله فریب زنان شد بطوری که بردگی جنسی را حق زنان دانسته و این را ازادی می دانند (ازادی جنسی)
#دختر #زن

پست های مرتبط