جامعه مجازی هموطن

Admin

خدمات رضا خان

  • سیاسی
  • 0
  • 116
  • 3
خدمات رضا خان

اگر رضا خان قلدر با ساخت یک دانشگان شد پدر ایران نوین پس امام خمینی که سراسر ایران را پر از دانشگاه کرده چه لغبی دارد .

Related posts

log