جامعه مجازی هموطن

Admin

حجاب شخصی است

  • 2
حجاب شخصی است

پوشش وقتی برخورد با جامعه دارد یک مسئله اجتماعی است نه شخصی ولی اگر در خانه و اتاق خود باشیم دیگر یک مسئله اجتماعی نیست بلکه مسئله شخصی می شود

پست های مرتبط